Privātuma politika un personas dati

Datu pārzinis, apstrādātājs un nolūks.

 CREDEO SIA, juridiskās personas reģistrācijas numurs 40103605961, juridiskā adrese: Rīga, Bieķensalas iela 21, LV-1004 (Apdrošināšanas brokeris), apkopo un apstrādā Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 1. lai novērtētu Jūsu apdrošināšanas vajadzības un nodrošinātu Jums atbilstošu apdrošināšanas piedāvājumu;
 2. lai nodrošinātu starpnieka pakalpojumus apdrošināšanas līguma noslēgšanai ar apdrošināšanas kompāniju;
 3. apdrošināšanas līguma administrēšanai;
 4. lai aizsargātu savas likumīgās intereses un attīstītu savus pakalpojumus.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un šai politikai.

Mēs apstrādājam Jūsu Personas datus, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumus, tiesību aktu prasības un šo Privātuma politiku, un tikai un vienīgi atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem mērķiem.

Ja nepieciešams, varam apstrādāt Jūsu personas datus, arī pamatojoties uz citiem likumīgiem iemesliem, ja to nosaka tiesību akti, pēc tam, kad esam jūs atbilstoši par to informējuši.

Atkarībā no Jūsu personas datu apstrādes mērķa Apdrošināšanas brokeris darbojas kā Jūsu personas datu pārzinis vai Jūsu personas datu apstrādātājs.

1. Apdrošināšanas brokeris darbojas kā Jūsu personas datu pārzinis:

 1. veicot Jūsu apdrošināšanas vajadzību novērtēšanu. Apstrādājam Jūsu personas datus, lai varētu novērtēt Jūsu apdrošināšanas vajadzības (piemēram, kāda veida apdrošināšana Jums ir aktuāla, kādai riska grupai piederat utt.) un sagatavot Jūsu vajadzībām visatbilstošāko piedāvājumu;
 2. pārvaldot noslēgto apdrošināšanas līgumu. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai administrētu jau noslēgtu apdrošināšanas līgumu, tostarp, lai izsekotu apdrošināšanas polises derīguma termiņu polises uzskaites programmā, prēmiju izmaksu, apstrādātu Jūsu prasības par prēmiju ieskaitu, kad mēģināt izbeigt apdrošināšanas līgumu, un veicot citas darbības saistībā ar apdrošināšanas līguma administrēšanu, lai atgūtu parādus no Jūsu klientiem;
 3. piedāvājot Jums savus pakalpojumus. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Jums atbilstošu informāciju par mūsu pakalpojumiem, kā arī lūgtu Jūsu viedokli par tiem;
 4. aizsargājot Jūsu tiesības un intereses. Ja nepieciešams, apstrādājam Jūsu personas datus, lai īstenotu un aizstāvētu Jūsu tiesības, piemēram, sniedzot Jūsu datus tiesai, advokātam, kurš pārstāv mūs, vai citai personai.

Šajā gadījumā, ja Apdrošināšanas brokeris ir Jūsu personas datu pārzinis, Apdrošināšanas brokeris rīkojas neatkarīgi, nesaņemot no Apdrošinātāja norādījumus par Jūsu personas datu apstrādi.

2. Apdrošināšanas brokeris darbojas kā Jūsu personas datu apstrādātājs:

 1. sagatavojot apdrošināšanas līguma piedāvājumu, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām. Apstrādājam Jūsu personas datus, lai pēc apdrošināšanas vajadzību novērtēšanas varētu izteikt Jūsu vajadzībām visatbilstošāko piedāvājumu;
 2. nodrošinot starpnieka pakalpojumus apdrošināšanas līguma noslēgšanai. Apstrādājam Jūsu personas datus, nodrošinot starpnieka pakalpojumu apdrošināšanas līguma noslēgšanai ar apdrošināšanas sabiedrību. Apdrošināšanas brokeris apstrādā Jūsu personas datus apdrošinātāju vārdā un tikai apdrošināšanas nolūkos, lai nodrošinātu apdrošināšanas piedāvājumus un/vai noslēgtu apdrošināšanas līgumu. Jūsu personas dati tiek apkopoti, apstrādāti un pārsūtīti apdrošinātājiem tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams Apdrošināšanas brokera funkciju pildīšanai, tostarp, lai nodrošinātu apdrošināšanas produktu, kas vislabāk atbilst Jūsu vajadzībām, un lai sniegtu starpnieka pakalpojumus līguma noslēgšanā.

Šajā gadījumā, t. i., ja Apdrošināšanas brokeris ir Jūsu personas datu apstrādātājs, Apdrošināšanas brokeris darbojas apdrošinātāju (Jūsu personas datu pārziņu) vārdā un uzraudzībā.

Personas dati un to apstrādes pamatojums. Kā datu pārzinis, lai novērtētu Jūsu apdrošināšanas vajadzības, administrētu apdrošināšanas līgumu, piedāvātu Jums pakalpojumus, nodrošinātu Jūsu tiesības un likumīgās intereses un attīstītu/uzlabotu pakalpojumu kvalitāti (plašāku informāciju skatīt 1. punktā),

Apdrošināšanas brokeris apstrādā šādus Jūsu datus, tajā skaitā fizisko personas datus:

 1. Jūsu identifikācijas informāciju, kontaktinformāciju un aktivitāšu datus (vārds, uzvārds, uzņēmuma reģistrācijas numurs, uzņēmuma pārstāvja amats, uzņēmuma adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma norēķinu bankas konts, uzņēmuma bankas nosaukums, tīmekļvietnes adrese, uzņēmuma darbības veids un kategorija, klienta statuss, uzņēmuma labuma guvēja dati);
 2. datus par apdrošināšanas polises (apdrošināšanas veids, apdrošināšanas polises sērija un numurs, spēkā stāšanās datums, apdrošināšanas polises derīguma termiņš, klienta pilnvarojuma derīguma termiņš) derīguma beigšanos, apdrošināšanas summu, prēmijas summu, prēmiju samaksas datumu, saņemtās prēmijas summu, prēmijas maksājuma dokumenta numuru, apdrošināšanas periodu, apdrošinātāja nosaukumu, apdrošināto apgrozījumu, saņēmēja datiem;
 3. apdrošināšanas prēmijas maksājuma un konta datus (maksātāja nosaukums, prēmijas mērķis, maksājuma termiņš, prēmijas summa, maksājuma datums, maksājuma uzdevuma numurs, vai prēmija tiek maksāta tieši apdrošinātājam vai kā apdrošinājuma ņēmēja parāds, vai arī prēmijas maksājums ir atlikts);
 4. apdrošinātājiem (datu pārziņiem) sagatavotus pārskatus (polises numurs, datums, apdrošināšanas veids, apdrošinājuma ņēmēja nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, samaksātās/nesamaksātās prēmijas, iemaksu veikšanas veids (skaidrā naudā, ar bankas pārskaitījumu, ar karti)).

Lai sagatavotu Jūsu vajadzībām visatbilstošāko apdrošināšanas piedāvājumu un lai nodrošinātu starpnieka pakalpojumus apdrošināšanas līguma noslēgšanai, Apdrošināšanas brokeris, kā datu pārzinis, apstrādā šādus Jūsu un ar Jums saistīto personu (piemēram, labuma guvēju) datus, tajā skaitā fizisko personas datus:

 1. Jūsu un Jūsu pārstāvju identifikācijas datus (vārds, uzvārds, uzņēmuma reģistrācijas numurs, uzņēmuma pārstāvja amats);
 2. Jūsu un Jūsu pārstāvja kontaktinformāciju (uzņēmuma adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 3. apdrošināto un labuma guvēju identifikācijas datus un kontaktinformāciju (apdrošinātā nosaukums, uzņēmuma reģistrācijas numurs, uzņēmuma adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs (kurā ir jāmaksā apdrošināšanas atlīdzība), dokumenta nosaukums, apdrošinātās personas finanšu pārskati);
 4. apdrošināšanas polises datus (riska faktori, apdrošinātie riski, apdrošināšanas periods, apdrošināšanas vieta, apdrošināšanas summa, apdrošināšanas pašriska summa, apdrošināšanas prēmijas summa, apdrošināšanas sertifikāta numurs, apdrošināšanas riska veids/grupa, apdrošināšanas darbības teritorija, apdrošināšanas polises izsniegšanas datums, apdrošināšanas gadījumi, vai līgums tiek noslēgts ar apdrošināšanas brokera starpniecību, apdrošināšanas iespējas, papildu apdrošināšanas seguma nosacījumi, veikto maksājumu skaits, apdrošināto pircēju skaits vai apdrošināšanas līguma ieskaita izbeigšana);
 5. informāciju par Jūsu parādsaistībām (dati par polises derīgumu (derīga/nederīga/apturēta aizsardzība/izbeigta, parāda summa).

Personas datu avots.

Apdrošināšanas brokeris, kas darbojas gan kā datu pārzinis, gan kā datu apstrādātājs, saņem Jūsu datus, tajā skaitā personas datus tieši no Jums (kad sniedzat datus pēc mūsu pieprasījuma vai brīvprātīgi), kā arī no trešajām personām (piemēram, apdrošināšanas sabiedrībām u.c.).

Personas datu saņēmēji.

 Apdrošināšanas brokeris pārsūta Jūsu personas datus un citus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos datus apdrošināšanas sabiedrībām (apdrošinātājiem), lai iesniegtu piedāvājumu, noslēgtu apdrošināšanas līgumu un to noformētu/administrētu (darbojoties gan kā datu pārzinis, gan kā datu apstrādātājs). Jūsu personas dati minimālā apjomā, kas ir nepieciešams konkrētajam gadījumam, var tikt nodoti trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus Apdrošināšanas brokerim, tostarp juridiskos, finanšu, nodokļu, uzņēmējdarbības vadības, personāla administrēšanas, grāmatvedības konsultēšanas pakalpojumus un kompetento valsts iestāžu pakalpojumus saskaņā ar likumu (piemēram, Latvijas bankai).

Personas datu glabāšanas termiņš.

Apdrošināšanas brokeris, kas darbojas kā datu pārzinis, glabā apdrošināšanas dokumentus (piemēram, piedāvājumus apdrošināšanas līguma noslēgšanai, apdrošināšanas polises) visu līguma darbības laiku un vienu gadu pēc līguma beigām. Apdrošināšanas brokeris, kas darbojas kā datu pārzinis, glabā apdrošināšanas līgumu visu līguma darbības laiku un desmit gadus pēc līguma beigām.

Nosacījumi personas datu apstrādei.

Jūsu personas dati var tikt apkopoti, glabāti, apstrādāti, tostarp sniegti gan digitālā formātā, gan taustāmā, drukātā formātā, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp e-pastu, interneta savienojumu, kas atkarībā no apstrādāto datu veida nodrošina drošu apstrādi un nepieļauj nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem. Apdrošināšanas brokeris, kas rīkojas kā datu apstrādātājs, apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar datu pārziņu (apdrošinātāju) norādījumiem.

Jūsu tiesības.

Ja Apdrošināšanas brokeris apstrādā Jūsu personas datus kā datu pārzinis, Jums ir tiesības būt informētam par personas datu apstrādi, pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un saņemt apstrādāto personas datu kopiju, labot neprecīzus personas datus, dzēst vai ierobežot personas datu apstrādi, pārsūtīt personas datus, atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, ja tāda iepriekš ir sniegta, atteikties no Jūsu personas datu apstrādes, sazinoties ar Apdrošināšanas brokeri un sūtot e-pasta ziņojumu uz credit@credeo.lv.

Jums ir jāiesniedz visi personas dati Apdrošināšanas brokerim, jo ​​bez šādiem datiem nebūs iespējams noslēgt apdrošināšanas līgumu.

Ja iebilstat pret to, ka Apdrošināšanas brokeris apstrādā Jūsu personas datus norādītajam mērķim un procedūrai, neaizpildiet un neparakstiet Apdrošināšanas brokera sniegtās aptaujas un anketas. Varat iebilst pret Personas datu apstrādi vēlāk, informējot par to Apdrošināšanas brokeri un sūtot e-pasta ziņojumu uz credit@credeo.lv. Ja neparakstāt aptauju vai iebilstat pret personas datu apstrādi, Apdrošināšanas brokeris nesniegs Jums starpnieka pakalpojumus. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tik apstrādāti  nelikumīgā veidā.

Ja Apdrošināšanas brokeris darbojas kā datu apstrādātājs, Jums ir tiesības vērsties pie Apdrošināšanas brokera saistībā ar iepriekšminēto tiesību izmantošanu (tiesības piekļūt Jūsu datiem, iegūt apstrādāto datu kopiju, labot neprecīzus datus un dzēst un ierobežot datu apstrādi, pārsūtīšanu utt.), sūtot e-pasta ziņojumu uz credit@credeo.lv. Apdrošināšanas brokeris nodos Jūsu pieprasījumus Jūsu datu pārzinim (apdrošinātājam, ar kuru Jums ir noslēgts līgums un pie kura vēršaties, lai izmantotu savas kā datu subjekta tiesības), lai Jūs varētu izmantot savas iepriekšminētās tiesības. Apdrošināšanas brokeris darīs visu iespējamo, lai sadarbotos ar datu pārzini un nodrošinātu Jūsu tiesību aizsardzību.

Šī privātuma politika izstrādāta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu  brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumu, Apdrošināšanas likumu un citiem Apdrošināšanas brokera darbībai piemērojamiem likumiem un noteikumiem.